Varför har vi samfällighetsförening?

Varför har vi samfällighetsförening?

Enligt Riksdagsbeslut skall alla vägföreningar från 1 januari 1998 ombildas till samfällighetsföreningar. I vårt fall ägde detta rum vid förrättningsmötet 10 november 1998.

Detta innebär att vi tillsammans skall vårda och sköta de tillgångar vi äger gemensamt. För att förvalta föreningens tillgångar i form av vägar, diken, vändplaner, sandlådor, vägskyltar, anslagstavlor, grönområden, brevlådeställningar mm. Samt att administrera medlemsavgifter har Ni fastighetsägare utsett en styrelse att ansvara för dessa uppgifter. (Se stadgar paragraf 9). Men Du har som fastighetsägare ändå vissa skyldigheter, bla att tillse att diken och dräneringar som angränsar till Din tomt hålls i gott och funktionsdugligt skick.

Den som låtit anlägga en egen infart till sin fastighet har ett extra ansvar att tillse att avrinning och dränering fungerar. Om så inte är fallet kan föreningen (styrelsen) besluta om åtgärder på Din bekostnad.

Har du funderingar, idéer eller förslag så tveka inte att kontakta styrelsen. Hjälper vi alla till, så minskar vi våra kostnader = lägre medlemsavgifter samtidigt som vi höjer områdets status.

/Styrelsen